კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის მიზანია წარმოადგინოს დეტალური შემუშავება, თუ როგორ გამოიყენება და ინახება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მიმდინარე ვებსაიტზე.


ინფორმაციის დაცვა

ინფორმაციის შენახვის სხვადასხვა გზა არსებობს.

241 / 5 000 თარგმნის შედეგები „მოწოდებული ინფორმაცია“ ითვალისწინებს თქვენს ან მესამე მხარის მიერ მოწოდებულ პირად და ფინანსურ ინფორმაციას. პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას: თქვენი იდეების, შეფასებისა და ანალიზისთვის, ასევე ჩვენი სერვისებისა და განვითარების შემდგომი განახლებისთვის.

ინფორმაცია არ გავრცელდება კომპანიის გარეთ, გარდა შემდეგი ორგანიზაციებისა/პირებისა:

წარმომადგენლები, რომლებიც მოქმედებენ ჩვენი კომპანიის სახელით, კონფიდენციალურობის გარანტირებული დაცვით. ნებისმიერი პირი, ვისთანაც შეიძლება გადავიდეს ჩვენი უფლებები და მოვალეობები, ფორმალური ხელშეკრულებების/შეთანხმებების შესაბამისად. პირები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაციის მიღების უფლება კანონით ან სხვა სახის საკანონმდებლო აქტებით. ყველა სხვა შემთხვევაში კონფიდენციალურობა დაცულია.

      ყველა სხვა შემთხვევაში კონფიდენციალურობა დაცულია.

იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გადაეცემა სხვა ქვეყნის პროვაიდერ კომპანიას, ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ამ კომპანიის მიერ ინფორმაციის მაღალი ხარისხის დაცვას, ისევე როგორც ინფორმაციის გამოყენებას იმ სერვისის ფარგლებში, რომელიც მას ჩვენთვის უზრუნველყოფს. ამჟამინდელი ვებგვერდი კატეგორიულად არ თანამშრომლობს არააფილირებულ ორგანიზაციებთან პირადი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით.


ინფორმაციის შეგროვება

იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გადაეცემა სხვა ქვეყნის პროვაიდერ კომპანიას, ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ამ კომპანიის მიერ ინფორმაციის მაღალი ხარისხის დაცვას, ისევე როგორც ინფორმაციის გამოყენებას იმ სერვისის ფარგლებში, რომელიც მას ჩვენთვის უზრუნველყოფს. ამჟამინდელი ვებგვერდი კატეგორიულად არ თანამშრომლობს არააფილირებულ ორგანიზაციებთან პირადი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით.

ჩვენი ვებ-გვერდი იტოვებს უფლებას, გააკონტროლოს ზარები მომხმარებლებსა და კომპანიას შორის, რათა ზუსტი ინსტრუქციები მისცეს მომსახურების სტანდარტებთან დაკავშირებით.


უსაფრთხოება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ინტერნეტ კომუნიკაციების უსაფრთხოება შესაძლებელია მხოლოდ დაშიფრული მონაცემების გამოყენებით. ამიტომ კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ ინფორმაციის მიწოდებაზე ან დაზიანებაზე.

ვებსაიტზე წვდომის მომხმარებელი ვალდებულია დაეთანხმოს საიდენტიფიკაციო სავალდებულო პროცედურებს, რომლებიც ითვალისწინებს, კომერციულად დამტკიცებული უსაფრთხოებისა და კონტროლის პროცედურების გამოყენებით, პაროლის შეზღუდვას ან უფლებამოსილი პირებისგან სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაზე წვდომას. შეგახსენებთ, რომ მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ გადარიცხვების აბსოლუტურ უსაფრთხოებას, არ არსებობს, რადგან ისინი მიდრეკილნი არიან ხელის შეშლის, დაკარგვის ან რაიმე ფორმით შეცვლისკენ. შემდეგი ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ზიანს, რომელიც შეიძლება მოგიტანოთ თქვენ ან მესამე მხარეს, რომელიც დაკავშირებულია ონლაინ ტრანზაქციებთან თქვენი ან ჩვენი მხრიდან.

შეგახსენებთ, რომ მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ გადარიცხვების აბსოლუტურ უსაფრთხოებას, არ არსებობს, რადგან ისინი მიდრეკილნი არიან ხელის შეშლის, დაკარგვის ან რაიმე ფორმით შეცვლისკენ. შემდეგი ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ზიანს, რომელიც შეიძლება მოგიტანოთ თქვენ ან მესამე მხარეს, რომელიც დაკავშირებულია ონლაინ ტრანზაქციებთან თქვენი ან ჩვენი მხრიდან.

 კონფიდენციალურობის შესახებ დადგენილები არ არის ზემოთ მოცემული პირობებისა და პირობების შესახებ, რომლებიც არეგულირებს თქვენს მიერ მიმდინარე ვებსაიტის გამოყენებას. მითითებულ ნორმებს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, ვებ-გვერდის პირობებით განსაზღვრული ნორმები ჩაითვლება ზედმეტად.


უკუკავშირი

შეთანხმებებთან ან კონფიდენციალურობის საკითხებთან დაკავშირებით კითხვების, შენიშვნების ან კომენტარების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ვებგვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტით ან ტელეფონით.